ECM-ovlaštenja subjekata nadležnih za održavanje

Sukladno članku 81. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (u nastavku: Zakon), posjednik vozila mora osigurati da svako vozilo prije početka uporabe na mreži ima dodijeljen subjekt nadležan za održavanje (Entity in charge of maintenance – ECM) koji se upisuje u registar vozila iz članka 90. Zakona. ECM je dužan uspostaviti sustav održavanja vozila kako je propisano Zakonom i (EU) 2019/779 (u nastavku: Uredba)), kojom se:

– uspostavlja sustav izdavanja ovlaštenja subjektima nadležnim za održavanje, uključujući funkcije održavanja iz članka 14. stavka 3. Direktive (EU) 2016/798;

– postupak ovlaštenja primjenjuje na sva vozila (sukladno članku 15. stavku 5. Uredbe), te se ovom Uredbom uvodi mogućnost izdavanja ovlaštenja za funkcije održavanja koje su podugovorene s vanjskim izvođačima;

– utvrđuju zahtjevi koje trebaju ispunjavati subjekti nadležni za održavanje u pogledu upravljanja komponentama ključnim za sigurnost (vidi članak 4. Uredbe).

Podnositelj zahtjeva dužan je prije podnošenja zahtjeva uskladiti svoj sustav sukladno Prilogu II Uredbe u kojem su propisani zahtjevi i kriteriji ocjenjivanja za organizacije koje podnose zahtjev za ovlaštenje subjekta nadležnog za održavanje ili ovlaštenje u pogledu funkcije održavanja koje subjekt nadležan za održavanje podugovara s vanjskim izvođačima.

Pored Uredbe (EU) 2019/779, podnositelj zahtjeva treba, prije podnošenja zahtjeva i pripreme odgovarajuće dokumentacije, razmotriti i informacije koje pruža Uredba (EU) 2020/780.

Sustav davanja ovlaštenja osigurava dokaz o odgovornosti i sljedivosti održavanja koji je poduzet oko održavanja vozila. Time je, isto tako, određen proces davanja ovlaštenja koji osigurava transparentan i strukturiran sustav upravljanja za sve radionice.

U sklopu postupka primjenjuje se shema ovlašćivanja za ECM i održavanje radionica.

ECM može biti željeznički prijevoznik, upravitelj infrastrukture, posjednik vozila ili druga pravna osoba ovlaštena za održavanje vozila.

ECM je dužan imati ovlaštenje koje je izdala Agencija za sigurnost željezničkog prometa u skladu sa uvjetima prema članku 82. Zakona.

Odobrenje za radionice za održavanje željezničkih vozila izdaje Ministarstvo.

Ovlaštenje za ECM koje izdaje Agencija valjana su za područje Europske Unije.

Subjekt nadležan za održavanje ima važnu ulogu u sigurnosti Europskog sustava željeznica na način da osigurava da su vozila u njegovoj nadležnosti sigurna za promet uz pomoć sustava održavanja.

ERA objavljuje listu akreditiranih i prepoznatih tijela za ECM kao i ovlaštenja za ECM (certifikati) u ERADIS bazi.

Postupak obrade zahtjeva za izdavanje ECM ovlaštenja vodi se prema Zakonu o upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti. Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenta izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama (115/2016) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (8/2017) , upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn. Svaki zahtjev zahtjeva mora sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća u državnim biljezima.

Sukladno članku 7. Uredbe, subjekt nadležan za održavanje podnosi zahtjev za ovlaštenje ECM Agenciji. Za to koristi odgovarajući obrazac iz Priloga III i dostavlja dokaznu dokumentaciju za zahtjeve i postupke utvrđene u Prilogu II Uredbe.