ERA auditi i nadzor Agencije

ERA nadzire provedbu akata koje donosi Agencija (akti prema članku 14. stavku (3) Zakona), kroz audite i inspekcije, u ime Europske komisije, a sukladno ovlaštenjima u Uredbi (EU) 2016/796. Pored toga, ERA je ovlaštena da provodi audite kojim se utvrđuje razina sposobnosti Agencije u obavljanju zadataka povezanih sa sigurnošću i interoperabilnošću željeznica (nadležnost Agencije prema članku 8. Zakona), kao i učinkovitosti nadzora sustava upravljanja sigurnosti (SMS), kojeg nad sudionicima u željezničkom sustavu provodi Agencija sukladno Zakonu.

U tu svrhu, Upravni odbor je ERA-e donio 2017: politiku, radne metode, postupke za nadzor nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost (NSA-a).

Ministarstvo provodi upravni nadzor nad Agencijom sukladno Zakonu (članak 139.)