O Agenciji za sigurnost željezničkog prometa

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjedištem u Zagrebu. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu sa Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine, broj: 63/2020; u nastavku: Zakon) ostvaruje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada). Agencija obavlja aktivnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, a obavlja i druge poslove koji su u skladu s propisima donesenim na temelju nacionalnih zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti temeljem javne ovlasti Agencija, pored Zakona i izravno primjenjivih propisa Europske unije, primjenjuje odredbe i drugih propisa, a naročito onih kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari željeznicom, opći upravni postupak, prekršaji te pravo na pristup informacijama. Pored toga, vezano uz stvarnu nadležnost Agencije, kontinuirano se prati pravni okvir koji se odnosi na prostorno uređenje i gradnju, zaštitu okoliša i prirode, sigurnost na cestama te obrazovanje odraslih i strukovno obrazovanje, obzirom da se propisi iz tih područja, pored odredbi Zakona, primjenjuju na gradnju infrastrukturnih podsustava, gradnju željezničke infrastrukture te na pitanja o izvršnim radnicima. Na sva pitanja u vezi s radom Agencije, a koja nisu uređena Zakonom, primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju ustanove, kao i propisi o proračunu i proračunskom računovodstvu, sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, fiskalnoj odgovornosti i primjeni fiskalnih pravila, javnoj nabavi, općim propisima o radu i plaćama u javnim službama te drugi propisi koje je Agencija kao ustanova/javna služba obvezna primjenjivati. Upravni nadzor nad Agencijom obavlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Agencija obavlja poslove sukladno nadležnostima koje su joj utvrđene Zakonom u članku 8., a koje se odnose na izdavanje potvrda i uvjerenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike i upravitelje infrastrukture, odobrenja za puštanje u uporabu strukturnih podsustava (infrastrukturnih podsustava i vozila), odobrenja pokusnih pružnih dionica, dozvola za strojovođe te ovlaštenja za centre za osposobljavanje strojovođa i ispitivače, provođenje nadzora sustava upravljanja sigurnošću kod željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture i održavanja strukturnih podsustava, sukladnosti interoperabilnih sastavnih dijelova s osnovnim zahtjevima, osposobljenosti strojovođa, vođenje i/ili nadzor propisanih registara (registar vozila, registar infrastrukture, registar dozvola za strojovođe, registar centara za osposobljavanje i ovlaštenih ispitivača), obavljanje poslova tijela za procjenu rizika i izdavanje izvješća o procjeni sigurnosti u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 402/2013, donošenje obvezujućih uputa iz svoje nadležnosti, praćenje, promicanje i provođenje pravnog okvira sigurnosti željezničkog sustava uključujući sudjelovanje u donošenju podzakonskih propisa te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

Agencija u sklopu svoje djelatnosti provodi i aktivnu razmjenu stajališta i iskustava s tijelima nadležnim za sigurnost u ostalim članicama Europske unije u svrhu usklađivanja kriterija odlučivanja, posebice u cilju olakšanja i koordinacije izdavanja potvrda o sigurnosti željezničkim prijevoznicima te zajedničkog nadzora sustava upravljanja sigurnošću.

Agencija surađuje s Agencijom europske unije za željeznice sukladno članku 76. Uredbe (EU) 2016/796, temeljem sklopljenog Ugovora o suradnji (Cooperation agreement).

Slika 1 – Organizacijska struktura Agencije

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj, i oni za svoj rad odgovaraju Vladi.

Statutom Agencije i drugim općim aktima Agencije uređuju se pitanja značajna za djelatnost, ustroj i rad Agencije, kao što su: unutarnje ustrojstvo, predstavljanje i zastupanje, financiranje, poslovno planiranje i godišnje izvještavanje, rad i poslovanje, ovlasti i način odlučivanja, opći akti, tajnost podataka, javnost rada te druga pitanja značajna za rad Agencije.

Unutarnje ustrojstvo Agencije, nazivi i djelokrug unutarnjih ustrojstvenih jedinica, organizacija i način rada ustrojstvenih jedinica, nazivi radnih mjesta, broj izvršitelja, opis poslova i potrebnih stručnih uvjeta za njihovo obavljanje uređeno je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije.

Stručne poslove u okviru rada i poslovanja Agencije obavljaju zaposlenici Agencije na čiji se pravni status primjenjuju opći propisi o radu, a na plaće propisi o plaćama u javnim službama.