Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 387-02-17-1, od 6. lipnja 2017.) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa.