Statut Agencije

Na temelju Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Upravno vijeće Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi statut.

Statutom se pobliže utvrđuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Agencije.