Politika privatnosti Agencije za sigurnost željezničkog prometa

Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (dalje u tekstu: „ASŽ“) je važno zaštititi sigurnost i privatnost osobnih podataka. Svrha ove politike privatnosti je pružiti sve relevantne informacije o tome koje osobne podatke i na koji način se prikuplja, na koji način se koriste i čuvaju te s kime ih se smije dijeliti.

VODITELJ OBRADE:   

 • AGENCIJA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA
  Radnička cesta 39,  10 000 Zagreb
  info@www.asz.hr
  +385 1 6061313

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA:

1. KRATKI PREGLED POJMOVA

Osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).

Ispitanik je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno uz pomoć identifikatora kao što su npr. ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji itd. (u daljnjem tekstu: ispitanik ili korisnik).

Obrada osobnih podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka.

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Privola je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Službenik za zaštitu podataka – osoba imenovana od strane voditelja obrade koja vodi brigu o zakonitosti obrade podataka te o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

2. PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koji su nužni u svrhu  izvršavanja službenih zadaća i ovlasti ASŽ-a se obrađuje u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba).

2.1. Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe, a iste uključuju:

 • davanje odgovora na zaprimljene upite;
 • postupanje po zaprimljenim prigovorima i pritužbama koje su upućene ASŽ-u.

2.2. ASŽ osobne podatke obrađuje ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:

 • izdavanja dozvola za strojovođe i vođenja registra strojovođa;
 • davanja ovlaštenja za ispitivače strojovođa;
 • odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama;
 • zaposlenja u ASŽ-u.

2.3. ASŽ osobne podatke obrađuje temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:

 • sudjelovanja na edukacijama i predavanjima ASŽ-a;
 • vođenja evidencije dolazaka stranaka u ASŽ.

2.4. Osobne podatke ASŽ obrađuje temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:

 • boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva

3. PRAVA KORISNIKA ILI ISPITANIKA

Za ostvarivanje svojih prava korisnici i ispitanici se mogu obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći kontakt podatke ASŽ-a.

Pravo na pristup svojim osobnim podacima koji se obrađuju o korisnicima i ispitanicima obuhvaća i detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Korisnici i ispitanici imaju pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako podaci  nisu točni, potpuni i ažurni. U tu svrhu potrebno je poslati svoj zahtjev voditelju obrade ASŽ-a pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije.

U zahtjevu je potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo tražiti brisanje osobnih podataka postoji ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje su prikupljeni ili obrađeni;
 • povučena je privola na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom  1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložen je prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje jači legitimni  razlozi za obradu od strane ASŽ-a;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava  države kojoj podliježe  voditelj obrade;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe.

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna (Iznimke prema čl. 17. st. 3 Opće uredbe):

 • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
 • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
 • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo ishođenja ograničenje obrade postoji ako:

 • se osporava njihova točnost;
 • ako je obrada nezakonita, a korisnik ili ispitanik se protivi njihovom brisanju;
 • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ih je korisnik ili ispitanik zatražio radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • ako je uložen prigovor na obradu osobnih podataka.

Ako ASŽ podatke korisnika ili ispitanika obrađuje u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih službenih ovlasti ili se prilikom obrade istih poziva na legitimne interese, korisnik ili ispitanik može podnijeti prigovor protiv takve obrade.

4. UPORABA KOLAČIĆA („cookies“)  I PODATAKA O AKTIVNOSTI NA INTERNETU

Korištenjem i posjetom službene stranice ASŽ-a korisnici daju svoj pristanak na upotrebu kolačića. Upotrebu kolačića je moguće blokirati, što ne utječe na mogućnost pregledavanja internetske stranice ASŽ-a, no moguće je da neke funkcionalnosti stranice možda neće biti dostupne.

Kolačić je dio informacija spremljenih na računalo, mobitel ili tablet (dalje u tekstu: „uređaj“), koje mogu biti dostavljene neposredno od strane internetske stranice (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe internetske stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju postavke korisnika, postavke za internetsku stranicu i sl. Nakon što korisnik opet otvori internetsku stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene korisnikovim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako korisnik to omogući. Sama internetska stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im nisu dane te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.

Kako onemogućiti korištenje kolačića?

Ako korisnik želi onemogućiti spremanje kolačića na svoj uređaj, može to učiniti samostalno, no ti može imati negativan učinak na korištenje internetske stranice.

Za isključenje kolačića, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije internetskog preglednika na način da se u izborniku preglednika odabere pomoć i informacije o kolačićima te slijede upute.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s uređaja po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih se pohranjuju privremeni podaci.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na uređaju nakon zatvaranja programa internetskog preglednika. Pomoću njih se pohranjuju trajni podaci, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenoj internetskoj

5.  DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke korisnika ili ispitanika ASŽ može proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopljeni su ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati osobne podatke bez naloga ASŽ-a i prosljeđivati ih trećim stranama.

U određenim okolnostima, postoji pravna obveza prosljeđivanja osobnih podataka, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Dakle, Vaši podaci prosljeđuju se drugim primateljima kad ASŽ obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.

Osobni podaci korisnika ili ispitanika neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

6. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke korisnika ili ispitanika ASŽ obrađuje dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne  podatke se više ne koristimo,  te isti ostaju u sustavu pohrane ASŽ-a i čuvaju se koliko na to obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva

7. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti se redovito ažurira kako bi ista bila točna i ažurna te ASŽ zadržava pravo promjene sadržaja iste ako je to nužno. Sve izmjene i dopune  bit će dostupne putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Za više informacija o zaštiti osobnih podataka molimo da proučite važeće propise:
Opća uredba o zaštiti podataka (tzv. GDPR uredba)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18)