AsBo-Tijelo za procjenu rizika

Smjernice za podnošenje zahtjeva za neovisnu procjenu pravilne primjene postupaka upravljanja rizikom (AsBo)

Uputa br.: 11-ASŽ-AsBo-03-210913

U skladu s člankom 8. stavkom (j) Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj: 63/2020; u daljnjem tekstu: Zakon) Agencija obavlja poslove tijela za procjenu (AsBo) u smislu neovisne procjene prema članku 6. (Neovisna procjena) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 402/2013 od 30. travnja 2013. o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za vrednovanje i procjenu rizika i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 352/2009 Tekst značajan za EGP (SL L 121, 3.5.2013., str. 8–25; u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 402/2013) (uključujući izmjene Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1136 оd 13. srpnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 402/2013 o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za vrednovanje i procjenu rizika (Tekst značajan za EGP) (SL L 185, 14.7.2015., str. 6–10 ) te u skladu s time provodi neovisnu procjenu pravilne primjene postupaka upravljanja rizikom opisanog u Prilogu I. Uredbe (EU) 402/2013 i dobivenih rezultata na temelju te primjene.

U skladu s člankom 4 – Značajne promjene – Ako ne postoji prijavljeno nacionalno pravilo za utvrđivanje je li promjena u državi članici značajna ili ne, predlagatelj prvo proučava mogući učinak predmetne promjene na sigurnost željezničkog sustava. Ako predložena promjena ne utječe na sigurnost, ne mora se primijeniti postupak opisan u članku 5. Uredbe (EU) 402/2013 (Članak 5 – Upravljanje rizicima – Predlagatelj je odgovoran za primjenu Uredbe, uključujući procjenu značaja promjene utemeljene na kriterijima iz članka 4. i za provedbu postupka upravljanja rizikom iz Priloga I.).

ERA na svojim stranicama objavljuje listu akreditiranih i prepoznatih tijela za AsBo – ERADIS database

Veza na ERA stranice: ERA CSM web pages.

Podnositelj zahtjeva treba na adresu Agencije podnijeti zahtjev.

Postupak obrade zahtjeva vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti. Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

Prijevodi svih dokumenta izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda.