AsBo-Tijelo za procjenu rizika

Smjernice za podnošenje zahtjeva za neovisnu procjenu pravilne primjene postupaka upravljanja rizikom (AsBo)

Uputa br.: 11-ASŽ-AsBo-01-200930

U skladu s člankom 8. stavkom (j) Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“,  broj: 63/2020, Agencija obavlja poslove tijela za procjenu (AsBo) u smislu neovisne procjene prema članku 6 Uredbe (EU) 402/2013 i provodi neovisnu procjenu pravilne primjene postupaka upravljanja rizikom opisanog u Prilogu I. i rezultata te primjene.

U skladu s člankom 4 – Značajne promjene – Ako ne postoji prijavljeno nacionalno pravilo za utvrđivanje je li promjena u državi članici značajna ili ne, predlagatelj prvo proučava mogući učinak predmetne promjene na sigurnost željezničkog sustava. Ako predložena promjena ne utječe na sigurnost, ne mora se primijeniti postupak opisan u članku 5 Uredbe (Članak 5 – Upravljanje rizicima – Predlagatelj je odgovoran za primjenu ove Uredbe, uključujući procjenu značaja promjene utemeljene na kriterijima iz članka 4. i za provedbu postupka upravljanja rizikom iz Priloga I.).

ERA na svojim stranicama objavljuje listu akreditiranih i prepoznatih tijela za AsBo – ERADIS database

Veza na ERA stranice: ERA CSM web pages.

Podnositelj zahtjeva treba na adresu Agencije podnijeti zahtjev te prilaže 35,00 kn državnih biljega ili potvrdu o plaćenoj pristojbi (sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/2016) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017; 37/2017, 129/2017, 18/2019, 97/2019 i 128/2019). Primjer ispunjavanja uplatnice za pristojbu nalazi se u privitku ovih smjernica.

Postupak obrade zahtjeva vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti. Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

Prijevodi svih dokumenta izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda.