AsBo-Tijelo za procjenu rizika

 U skladu s člankom 8. stavkom 2 (j) Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (u nastavku: Zakon), Agencija obavlja poslove tijela za procjenu (AsBo) u smislu neovisne procjene prema članku 6 Uredbe (EU) 402/2013 i provodi neovisnu procjenu pravilne primjene postupaka upravljanja rizikom opisanog u Prilogu I. i rezultata te primjene.

U skladu s člankom 4 – Značajne promjene – Ako ne postoji prijavljeno nacionalno pravilo za utvrđivanje je li promjena u državi članici značajna ili ne, predlagatelj prvo proučava mogući učinak predmetne promjene na sigurnost željezničkog sustava. Ako predložena promjena ne utječe na sigurnost, ne mora se primjeni postupak opisan u članku 5. (Članak 5. – Upravljanje rizicima). Predlagatelj je odgovoran za primjenu ove Uredbe, uključujući procjenu značaja promjene utemeljene na kriterijima iz članka 4. i za provedbu postupka upravljanja rizikom iz Priloga I.

ERA na svojim stranicama objavljuje listu akreditiranih i prepoznatih tijela za ASBo – ERADIS database

Veza na ERA stranice: ERA CSM web pages.

Postupak obrade zahtjeva za izdavanje ECM ovlaštenja vodi se prema Zakonu o upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti. Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenta izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama (115/2016) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (8/2017) , upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn. Svaki zahtjev zahtjeva mora sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća u državnim biljezima.