Dozvole za strojovođe, ispitivače i centri za osposobljavanje

Prema članku 112. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (u nastavku: Zakon), vučnim vozilom vlaka, lokomotivom, manevarskom lokomotivom, vozilom za posebne namjene s vlastitim pogonom i radnim vlakom, može samostalno upravljati samo ovlašteni strojovođa. Strojovođa dokazuje ovlaštenje dozvolom koju izdaje Agencija sukladno članku 113. Zakona i potvrdom koju izdaje željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture kako je propisano člankom 114. zakona.

Oblik i sadržaj dozvole i potvrde, oblik preslike potvrde i oblik zahtjeva za izdavanje dozvole utvrđeni su u Uredbi Komisije (EU) 36/2010.

Prema članku 115. Zakona, Agencija ovlašćuje centre za osposobljavanje i nadzire ispunjavaju li propisane uvjete, u skladu s kriterijima utvrđenim u Odluci Komisije 2011/765/EU od 22. studenog 2011. o kriterijima za priznavanje centra za osposobljavanje strojovođa, o kriterijima za priznavanje ispitivača strojovođa i kriterijima za organizaciju ispitivanja u skladu s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Sukladno članku 121. Zakona, Agencija nadzire osposobljenost strojovođa i u tom smislu može provjeravati posjeduje li strojovođa valjane isprave izdane u skladu s ovim Zakonom.

Sukladno članku 124. Zakona, Agencija vodi i ažurira registar dozvola koje su izdane, ažurirane, obnovljene, izmijenjene i dopunjene, istekle, privremeno stavljene izvana snage, oduzete ili prijavljene kao izgubljene, ukradene ili uništene, u skladu s Odlukom Komisije 2010/17/EZ od 29. listopada 2009.

Tko može biti podnositelj zahtjeva dozvole za strojovođe?

Sukladno članku 116. stavku 2. Zakona, zahtjev za izdavanje dozvole Agenciji podnosi strojovođa pristupnik ili u njegovo ime pravna osoba koja ga zapošljava.

Kako se podnosi zahtjev dozvole za strojovođe?

Podnositelj zahtjeva za dozvolu za strojovođe treba postupiti sukladno Vodiču za izdavanje dozvola za strojovođe u kojem se daju smjernice za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola, propisuje postupak, navode zahtjevi koje je potrebno ispuniti za izdavanje i dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev.

Tko može biti podnositelj zahtjeva za ovlašćivanje centra za osposobljavanje?

Zahtjev za ovlašteni centar za osposobljavanje strojovođa  može podnijeti pravna osoba koja ispunjava minimalne uvjete za izdavanje ovlaštenja sukladno Vodiču.

Kako se podnosi zahtjev za ovlašćivanje centra za osposobljavanje?

Podnositelj zahtjeva za dozvolu za strojovođe treba postupiti sukladno Vodiču za ovlašćivanje centara za osposobljavanje u kojem se daju smjernice za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola, propisuje postupak, navode zahtjevi koje je potrebno ispuniti za izdavanje i dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev.

Tko može biti podnositelj zahtjeva ispitivača strojovođa?

Zahtjev za ispitivača strojovođa  može podnijeti osoba koja ispunjava minimalne uvjete za izdavanje ovlaštenja sukladno Vodiču.

Kako se podnosi zahtjev za ispitivača strojovođa?

Podnositelj zahtjeva treba postupiti sukladno Vodiču za podnošenje zahtjeva za ispitivača strojovođa u kojem se daju smjernice za podnošenje zahtjeva, propisuje postupak, navode zahtjevi koje je potrebno ispuniti za izdavanje i dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev.


Obrasci sukladno pripadajućim vodičima mogu se podignuti na slijedećim poveznicama:

1. IZDAVANJE DOZVOLE ZA STROJOVOĐE

Predložak zahtjeva dozvole za strojovođe

Izjava o točnosti i istinitosti podataka

Suglasnost za obradu osobnih podataka

Uplatnica za AKD

2. ZAHTJEV ZA ISPITIVAČA STROJOVOĐA

Zahtjev za ovlaštenog ispitivača strojovođa

Izjava o nepristranosti provođenja ispita

3. ZAHTJEV ZA OVLAŠTENJE CENTRA ZA OSPOSOBLJAVANJE

Zahtjev za ovlaštenje centra za osposobljavanje strojovođa