Prema PROVEDBENOJ UREDBI  KOMISIJE  (EU)  2021/1903 оd  29.  listopada  2021. o  izmjeni  Provedbene  uredbe  Komisije  (EU)  2018/764  o  pristojbama  i  naknadama  koje  se  plaćaju Agenciji  Europske  unije  za  željeznice  i  uvjetima  za  njihovo  plaćanje,

Provedbena  uredba  Komisije (EU)  2018/764  mijenja  se  kako  slijedi:

Članak  3.  (Izračun pristojbi i naknada) zamjenjuje  se  sljedećim:

  1. Iznos pristojbi za  upotrebu  jedinstvene  kontaktne  točke  za  podnošenje  Agenciji  zahtjeva  iz  članka  2.  stavka  2. točaka  (a),  (c),  (d)  i  (e)  je  fiksni  iznos  naveden  u  točki  2.  tablici  A  Priloga.  Ta  fiksna  naknada  dospijeva  na  naplatu  u trenutku  podnošenja  zahtjeva.
  2. Iznos pristojbi za  obradu  zahtjeva  iz  članka  2.  stavka  2.,  točaka  (a),  (c),  (d)  i  (e),  uključujući  obavljanje  aktivnosti  iz članka  2.  stavka  1.  prvog  podstavka  točke  (c)  i  drugog  podstavka,  je  zbroj  sljedećih  iznosa:

(a) broja  sati  koje  osoblje  Agencije  i  vanjski  stručnjaci  provedu  na  obradi  zahtjeva  umnoženog  za  naknadu  po  satu  koju primjenjuje  Agencija,  a  koja  je  utvrđena  u  točki  1.  Priloga.;

(b) iznos  pristojbi  koje  naplaćuje  Agencija  dopunjuje  se  odgovarajućim  iznosom  koji  podnose  nacionalna  tijela nadležna  za  sigurnost,  a  koji  proizlazi  iz  troškova  obrade  nacionalnog  dijela  zahtjeva.

Članak  8.  mijenja  se  kako  slijedi:

(b) stavak  2.  zamjenjuje  se  sljedećim:

Nacionalna  tijela  nadležna  za  sigurnost  na  svojoj  internetskoj  stranici  objavljuju  relevantne  stope  za utvrđivanje  troškova  koji  se  naplaćuju  Agenciji  iz  članka  3.  stavka  2.  točke  (b)…

Stope prema kojima Agencija za sigurnost željezničkog prometa (ASŽ) podnosi Agenciji i to za obradu zahtjeva i obavljanje aktivnosti prema novom članku 3. stavku 2 (b) Uredbe  Komisije (EU)  2018/764, koju je izmijenila  Uredba Komisije (EU)  2021/1903:

  1. Za obradu zahtjeva za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti (SSC) i preliminarne postupke ASŽ primjenjuje naknadu po satu u iznosu: 100 EUR
  2. Za obradu zahtjeva za izdavanje svih tipova vozila (VA) i preliminarne postupke ASŽ primjenjuje naknadu po satu u iznosu: 100 EUR