Uvjerenja o sigurnosti za upravitelja infrastrukture

Sukladno članku 33. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (u nastavku: Zakona), upravitelj infrastrukture za obavljanje djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturom mora imati rješenje o uvjerenju o sigurnosti koje izdaje Agencija. Odredbe Zakona o izdavanju uvjerenja o sigurnosti na odgovarajući se način primjenjuju i na morske luke, luke unutarnjih voda i robne terminale.

Uvjerenjem o sigurnosti potvrđuje se:

  1. prihvatljivost sustava upravljanja sigurnošću upravitelja infrastrukture u skladu sa Zakonom;
  2. prihvatljivost pravila upravitelja infrastrukture prema ispunjavanju posebnih zahtjeva za uspostavu (uključujući gradnju), održavanje i rad željezničke infrastrukture na siguran način, uključujući organiziranje i reguliranje prometa i upravljanje prometom;
  3. udovoljavanje zahtjevima iz TSI-a ili nacionalnim pravilima za vozila upravitelja infrastrukture, uključujući propisana odobrenja.

Prema članku 34. Zakona, Agencija izdaje uvjerenje o sigurnosti na zahtjev upravitelja infrastrukture za razdoblje od pet godina, a temeljem ocjene ispunjavanja zahtjeva za sustav upravljanja sigurnošću sukladno Prilogu II Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/762.

Tko može biti podnositelj zahtjeva?

Podnositelj zahtjeva može biti upravitelj infrastrukture, odnosno nadležna lučka uprava ili druga pravna osoba kojoj je dana ovlast za upravljanje željezničkim kolosijecima, u skladu s posebnim propisima.

Kako se podnosi zahtjev?

Postupak obrade zahtjeva za izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava vodi se prema Zakonu o upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti. Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenta izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama (115/2016) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (92/2021) ne plaća se.