Odobravanje i puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) tijelo je nadležno za davanje odobrenja za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava: građevinski podsustav, elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi, koji su izgrađeni na teritoriju Republike Hrvatske, kako je utvrđeno u članku 56. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (u nastavku: Zakon).

Za infrastrukturne podsustave se daje odobrenje za puštanje u uporabu ako su projektirani, izrađeni i ugrađeni na način da zadovoljavaju osnovne zahtjeve (Zakon, Prilog 3) i ako je zahtjev zaprimljen i vođen na način koji propisuje Agencija, te sukladno odredbama Zakona (poglavlje VIII. Podsustavi).

Podnositelj zahtjeva dostavlja zahtjev za odobrenje za puštanje u uporabu infrastrukturnog podsustava Agenciji. Uz zahtjev se moraju priložiti dokazi o:

– EZ izjavama o provjeri (sukladno člancima 63. i 64. i Prilogu 5. Zakona);

– tehničkoj kompatibilnosti podsustava sa sustavom u koji se integriraju na temelju odgovarajućih TSI-a, nacionalnih pravila i registra;

– sigurnosnoj integraciji podsustava, utvrđenoj na temelju odgovarajućih TSI-a, nacionalnih pravila i zajedničkih sigurnosnih metoda (CSM-a);

– pozitivnoj odluci Agencije Europske unije za željeznice (ERA-e) u skladu s člankom 59. Zakona u slučaju prometno-upravljačkih i signalno-sigurnosnih podsustava na pruzi koji obuhvaćaju opremu Europskog sustava upravljanja i nadzora vlakova (ETCS) i/ili Globalnog sustava pokretnih komunikacija za željeznički promet (GSM-R) te usklađenosti s rezultatima postupaka u smislu članka 30. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/796, a u slučaju promjene nacrta specifikacija natječaja ili opisa predviđenih tehničkih rješenja koja su izrađena nakon te pozitivne odluke.

Unutar perioda od 30 dana od dostave zahtjeva Agencija obavještava podnositelja zahtjeva da je dokumentacija uz zahtjev potpuna ili traži potrebne dodatne informacije, za čije pružanje utvrđuje razuman rok.

Sukladno članku 57. Zakona, Agencija će rješenje o podnesenom zahtjevu za puštanje u uporabu infrastrukturnog podsustava donijeti u roku od najduže 60 dana od dostave potpunog zahtjeva.

Postupak obrade zahtjeva za izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava vodi se prema Zakonu o upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti. Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenta izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama (115/2016) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (8/2017) , upravna pristojba za obradu zahtjeva iznosi 70,00 kn. Svaki zahtjev zahtjeva mora sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća u državnim biljezima.