Odobravanje i puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) je tijelo nadležno za davanje odobrenja za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava: građevinski podsustav, elektroenergetski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi, koji su izgrađeni na teritoriju Republike Hrvatske (kako je utvrđeno u članku 56. stavci (2) Zakona).

Za infrastrukturne podsustave se daje odobrenje za puštanje u uporabu ako su projektirani, izrađeni i ugrađeni na način da zadovoljavaju osnovne zahtjeve (Zakon, Prilog 3), zahtjeve za interoperabilnost te ako je zahtjev zaprimljen i vođen na način koji se utvrđuju u vodičima koje propisuje Agencija.

Podnositelj zahtjeva dostavlja zahtjev za odobrenje za puštanje u uporabu infrastrukturnog podsustava Agenciji za sigurnost željezničkog prometa. Uz zahtjev se moraju priložiti dokazi o:

– „EZ“ izjavama o provjeri;

– tehničkoj kompatibilnosti podsustava sa sustavom u koji se integriraju na temelju odgovarajućih TSI-a, nacionalnih pravila i registra;

– sigurnosnoj integraciji podsustava na temelju odgovarajućih TSI-a, nacionalnih pravila i zajedničkih sigurnosnih metoda (CSM-a);

– u slučaju signalno-sigurnosnog i prometno-upravljačkog podsustava koji sadrži opremu Europskog sustava upravljanja i nadzora vlakova (ETCS) i/ili Globalnog sustava pokretnih komunikacija za željeznički sustav (GSM-R), ERA-inu pozitivnu odluku izdanu u skladu s člankom 59. Zakona, i u slučaju promjena ponudbenih (tenderskih) specifikacija ili opisa predviđenog tehničkih rješenja koje se mogu pojaviti nakon pozitivne odluke ERA-e, sukladnost s rezultatom postupka koji je vezan uz članak 30 (2) Uredbe (EU) 2016/796.

Unutar perioda od mjeseca dana od dostave zahtjeva Agencija obavještava podnositelja zahtjeva da je dokumentacija uz zahtjev potpuna ili traži potrebne dodatne informacije, za čije pružanje utvrđuje razuman rok.

Agencija donosi rješenje – odobrenje za puštanje u uporabu infrastrukturnog podsustava unutar razumnog roka, najkasnije unutar dva mjeseca od primitka cjelovite dokumentacije.

Postupak obrade zahtjeva za izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava vodi se prema Zakonu o upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti. Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik. Prijevodi svih dokumenta izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda. Prema Zakonu o upravnim pristojbama (115/2016) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (92/2021) ne plaća se. Svaki zahtjev mora sadržavati upravnu pristojbu koja se plaća u državnim biljezima ili potvrdu uplate putem uplatnice kako je opisano u vodičima.

Zahtjeve za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava potrebno je dostaviti u Agenciju u skladu sa nacionalnim vodičima za pojedini infrastrukturni podsustav, koji se nalaze na donjim poveznicama:

  1. Vodič za građevinski podsustav
  2. Vodič za elektroenergetski podsustav
  3. Vodič za prometno – upravljački i signalno – sigurnosni podsustav na pruzi