Jedinstvena potvrda o sigurnosti (SSC)

Na pristup željezničkoj infrastrukturi ima pravo jedino željeznički prijevoznik koji posjeduje valjanu jedinstvenu potvrdu o sigurnosti (SSC).

Jedinstvena potvrda o sigurnosti pruža dokaz da je željeznički prijevoznik uspostavio sustav upravljanja sigurnošću (sukladno članku 24. Zakona) i da time ispunjava svoje zakonske obveze.

Jedinstvena potvrda o sigurnosti valjana je za definirano područje uporabe, tj. za željezničku mrežu ili mreže jedne ili više članica EU, gdje željeznički prijevoznik djeluje.

Kod provedbe postupka za jedinstvenu potvrdu o sigurnosti (SSC), podnositelj zahtjeva treba uzeti u obzir odredbe u skladu s Zakonom, Poglavlje IV. – POTVRDA I UVJERENJE O SIGURNOSTI (članci: 27.-32.).

Tko mora posjedovati jedinstvenu potvrdu o sigurnosti?

Željeznički prijevoznik čije je poslovanje prijevoz tereta i/ili putnika, bilo da je ili nije, ograničeno samo na provedbu željezničkog prijevoza, mora posjedovati jedinstvenu potvrdu o sigurnosti kojom se potvrđuje pristup željezničkoj infrastrukturi.

Kako se podnosi zahtjev?

Podnositelj zahtjeva treba postupiti sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/763 o utvrđivanju praktičnih aranžmana za izdavanje jedinstvenih potvrda o sigurnosti te povezani ERA vodič, koji zajedno pružaju informacije o pravnoj osnovi, postupku prijave i informacije o tome što se traži od podnositelja zahtjeva. Pored toga, za slučaj kada je nacionalno tijelo za sigurnost – Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) nadležna za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti, treba slijediti i nacionalne upute – Vodič za podnošenje zahtjeva za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti za teritorij Republike Hrvatske

Nacionalni vodič opisuje i pojašnjava nacionalne, administrativne procedure, uključujući dokumente koje je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva kako bi se dokazala sukladnost s nacionalnom regulativom, jezik na kojem se podnosi zahtjev i daljnje informacije u pogledu načina postupanja oko žalbi i prigovora na doneseno rješenje.

Zahtjev se podnosi tijelu, nadležnom za izdavanje potvrde o sigurnosti. Proces je sličan bez obzira na to, tko je nadležno tijelo – ERA ili Agencija – radi se o jedinstvenom europskom sustavu izdavanja odobrenja (SSC). U slučaju da željeznički prijevoznik djeluje u više od jedne zemlje članice, nadležno tijelo za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti je ERA (European Union Agency for Railways). U slučaju da je djelovanje prijevoznika ograničeno na područje željezničke mreže unutar Republike Hrvatske, podnositelj zahtjeva može birati nadležno tijelo: ERA-u ili Agenciju.

Svi zahtjevi za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti (bez obzira tko je nadležno tijelo) moraju biti podneseni kroz elektronički sustav One-Stop Shop (OSS). U to su uključeni svi novi zahtjevi, obnovljeni ili prošireni zahtjevi za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti (SSC).

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za „uvođenje u postupak“ („pre-engagement“), koji je neobvezan za podnositelja zahtjeva ali je obvezan za tijelo nadležno za izdavanje odobrenja, odnosno za tijelo nadležno za sigurnost (u ovom slučaju Agencija), koje je vezano s područjem djelovanja (i uključeno u postupak), ako tako zahtijeva podnositelj zahtjeva. Uvođenje u postupak se provodi zbog potrebe izmjene informacija između podnositelja zahtjeva, tijela nadležnog za izdavanje odobrenja, povezanih nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost (NSA-i koji su uključeni u postupak) i ostalih zainteresiranih strana, prije stvarne dostave zahtjeva za odobrenje vozila. Time je omogućeno podnositelju zahtjeva da dobije mišljenje od tijela nadležnog za izdavanje odobrenja, s obzirom na pristup kojeg je predložio podnositelj zahtjeva u ranoj fazi procesa.

ERA, kao nadležno tijelo za izdavanje odobrenja za vozilo, kao i tijekom “uvođenja u postupak” (pre-egagement), naplaćuje svoj sat rada sukladno Provedbenoj uredbi Komisije 2018/764 od 2. svibnja 2018. o pristojbama i naknadama, koje se plaćaju Agenciji Europske unije za željeznice i uvjetima za njihovo plaćanje.

Ako želite sudjelovati na treninzima za OSS organiziranim od ERA-e, molim vas kontaktirajte ERA-e sukladno sljedećem Vodiču i planovima za OOS trening (OSS Training guidelines).

Gdje se mogu naći rješenja – potvrde vezane za moje zahtjeve?

Sva rješenja i potvrde vezane za zahtjeve za autorizaciju vozila mogu se naći u aplikaciji One-Stop Shop (OSS). Podnositelj zahtjeva je jedini koji može pristupiti ovim informacijama kroz OSS.

Nakon izdavanja rješenja – jedinstvene potvrde o sigurnosti dostupne su kroz ERADIS – European Railway Agency Database of Interoperability and Safety.

Od kada počinje primjena novog sustava izdavanja jedinstvenih potvrda o sigurnosti?

Za Republiku Hrvatsku, novi postupak započinje od 16. lipnja 2020. kada stupa na snagu novi Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Zakon).

Sukladno članku 150 (započeti postupci), postupci započeti prema odredbama Zakona do dana stupanja na snagu ovog Zakona dovršiti će se prema odredbama tog Zakona.

Dokumentacija, vodiči i pravna osnova u vezi s izdavanjem jedinstvenih potvrda o sigurnosti (posebno kada je ERA tijelo nadležno za izdavanje), nalaze se na LINKU.


Vodič za podnošenje zahtjeva za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti za teritorij Republike Hrvatske