Stručne službe

Jedinice koje čine ustrojstvo Agencije su:

  1. Uprava za željezničku infrastrukturu // infrastruktura@asz.hr
  2. Uprava za željezničke prijevoznike // prijevoznici@asz.hr
  3. Uprava za željeznička vozila // vozila@asz.hr ecm@asz.hr
  4. Uprava za poslove inspekcije // inspekcija@asz.hr
  5. Uprava za pravne, ekonomske i opće poslove // info@asz.hr
  1. Uprava za željezničku infrastrukturu

 Uprava za željezničku infrastrukturu obavlja poslove iz djelokruga Agencije koji se odnose na upravljanje i reguliranje sustava sigurnosti željezničkog prometa vezane uz željezničku infrastrukturu i upravitelje željezničke infrastrukture te je osobito nadležna za izdavanje i ukidanje uvjerenja o sigurnosti, nadzor ispunjenja propisanih uvjeta i zahtjeva, nadzor obavljanja djelatnosti upravitelja infrastrukture, izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava (građevinski, prometno upravljački i signalno sigurnosni, elektroenergetski), nadzor rada i održavanja infrastrukturnih podsustava i sukladnosti interoperabilnih sastavnih dijelova vezanih za željezničku infrastrukturu s osnovnim zahtjevima, nadzor sustava upravljanja sigurnošću kod upravitelja infrastrukture što uključuje organizaciju i provedbu vanjskih audita, odobravanje pokusnih pružnih dionica u svrhu ispitivanja strukturnih podsustava i njihovih dijelova, praćenje, promicanje i provođenje pravnog okvira sigurnosti željezničkog sustava uključujući sudjelovanje u donošenju podzakonskih propisa i obvezujućih uputa iz područja svoje nadležnosti, suradnju i razmjenu stajališta i iskustava s tijelima nadležnim za sigurnost u ostalim državama članicama Europske unije, tijelima Europske unije i međunarodnim tijelima u području nadležnosti, sudjeluje u razvoju održavanju i poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom (prema HRN EN ISO 9001) i sukladno tome nadzire sustav putem internih audita, sudjeluje u izradi mjesečnih i godišnjih planova rada Agencije (programa, akcijskih planova) vodeći računa da su planovi usklađeni s prioritetima za povećanje sigurnosti i procjenama rizika u željezničkom sustavu, sudjeluje u izradi, razvoju i održavanju Strategije sigurnosti željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj te obavlja i druge poslove vezane uz željezničku infrastrukturu i upravitelje željezničke infrastrukture određene Zakonom, drugim propisima i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

  1. Uprava za željezničke prijevoznike

Uprava za željezničke prijevoznike obavlja poslove iz djelokruga Agencije koji se odnose na upravljanje i reguliranje sustava sigurnosti željezničkog prometa vezane uz obavljanje željezničkog prijevoza, odnosno željezničke prijevoznike, a posebno u pogledu obavljanja usluga javnoga prijevoza putnika i tereta u željezničkom prometu te je osobito nadležna za praćenje djelovanja sustava upravljanja sigurnošću željezničkih prijevoznika, izradu prijedloga mjera i smjernica za uspostavu, reguliranje i unaprjeđivanje sustava upravljanja sigurnošću željezničkih prijevoznika, nadzor sustava upravljanja sigurnošću kod željezničkih prijevoznika što uključuje organizaciju i provedbu vanjskih audita, izdavanje i ukidanje jedinstvenih potvrda o sigurnosti za željezničke prijevoznike, nadzor obavljanja djelatnosti željezničkih prijevoznika te ispunjenja propisanih uvjeta i zahtjeva za sigurno obavljanje prijevoza na pojedinoj željezničkoj pruzi ili željezničkoj mreži, stručnu obradu izvješća željezničkih prijevoznika o stanju i problemima sigurnosti u željezničkom prometu, praćenje, promicanje i provođenje pravnog okvira sigurnosti željezničkog sustava uključujući sudjelovanje u donošenju podzakonskih propisa, izradu obvezujućih uputa iz područja svoje nadležnosti, suradnju i razmjenu stajališta i iskustava s tijelima nadležnim za sigurnost u ostalim državama članicama Europske unije, tijelima Europske unije i međunarodnim tijelima u području nadležnosti, sudjeluje u razvoju održavanju i poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom (prema HRN EN ISO 9001) i sukladno tome nadzire sustav putem internih audita, sudjeluje u izradi mjesečnih i godišnjih planova rada Agencije (programa, akcijskih planova) vodeći računa da su planovi usklađeni s prioritetima za povećanje sigurnosti i procjenama rizika u željezničkom sustavu, sudjeluje u izradi, razvoju i održavanju Strategije sigurnosti željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj te obavlja i druge poslove vezane uz željeznički prijevoz, odnosno željezničke prijevoznike određene Zakonom, drugim propisima i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

  1. Uprava za željeznička vozila

Uprava za željeznička vozila obavlja poslove iz djelokruga Agencije koji se odnose na upravljanje i reguliranje sustava sigurnosti željezničkog prometa vezane uz željeznička vozila i ovlaštenja strojovođa te je osobito nadležna za izdavanje odobrenja za stavljanje željezničkih vozila (tipova vozila) na tržište, donošenje odluke o potrebi izdavanja novog odobrenja za stavljanje željezničkih vozila (tipova vozila) na tržište nakon obnove ili modernizacije uzimajući u obzir strategiju provedbe odgovarajućih Tehničkih specifikacija za interoperabilnost, nadzor sukladnosti interoperabilnih sastavnih dijelova vezanih uz željeznička vozila s osnovnim zahtjevima, vođenje registra željezničkih vozila, odobravanje pokusni pružnih dionica u svrhu ispitivanja strukturnih podsustava i njihovih dijelova, izdavanje dozvola za strojovođe uz redovne provjere i vođenje registra dozvola, ovlašćivanje centara za osposobljavanje strojovođa i ispitivača uz objavljivanje i ažuriranje registra, neovisno ovlašćivanje subjekata nadležnih za održavanje željezničkih vozila (ECM), nadzor rada i održavanja željezničkih vozila u skladu s osnovnim zahtjevima, nadzor sustava upravljanja sigurnošću što uključuje sudjelovanje u provedbi vanjskih audita, praćenje, promicanje i provođenje pravnog okvira sigurnosti željezničkog sustava uključujući sudjelovanje u donošenju podzakonskih propisa, izradu obvezujućih uputa iz područja svoje nadležnosti, suradnju i razmjenu stajališta i iskustava s tijelima nadležnim za sigurnost u ostalim državama članicama Europske unije, tijelima Europske unije i međunarodnim tijelima u području nadležnosti, sudjeluje u razvoju održavanju i poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom (prema HRN EN ISO 9001) i sukladno tome nadzire sustav putem internih audita, sudjeluje u izradi mjesečnih i godišnjih planova rada Agencije (programa, akcijskih planova) vodeći računa da su planovi usklađeni s prioritetima za povećanje sigurnosti i procjenama rizika u željezničkom sustavu, sudjeluje u izradi, razvoju i održavanju Strategije sigurnosti željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj te obavlja i druge poslove vezane uz željeznička vozila i ovlaštenja za strojovođe određene Zakonom, drugim propisima i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

  1. Uprava za poslove inspekcije

Uprava za poslove inspekcije obavlja poslove inspekcijskog nadzora na provedbom Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije kojima se uređuje sigurnost željezničkog sustava, a koji se odnose na građevinski, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni te elektroenergetski podsustav željezničke infrastrukture, željezničke prijevoznike za putnički prijevoz i prijevoz tereta, prijevoz opasnih tvari, strukturni podsustav željezničkih vučnih i vučenih vozila, upravljanje i regulaciju željezničkog prometa, izvršne radnike koji neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa, poduzima mjere za uklanjanje nedostataka i nepravilnosti utvrđenih inspekcijskim nadzorom i prati njihovo izvršenje, podnosi kaznene prijave i optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka te izdaje prekršajne naloge putem ovlaštenih osoba, vodi propisane evidencije o provedenim inspekcijskim nadzorima, analizira utvrđene nepravilnosti i nezakonitosti, nadzire sustav upravljanja sigurnošću što uključuje provedbu vanjskih audita kod željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture i predlaže mjere za povećanje stupnja sigurnosti u željezničkom prometu, prati, promiče i provodi pravni okvir sigurnosti željezničkog sustava uključujući sudjelovanje u donošenju podzakonskih propisa iz područja svoje nadležnosti, surađuje i razmjenjuje stajališta i iskustva s drugim javnopravnim tijelima Republike Hrvatske, tijelima Europske unije i međunarodnim tijelima koja obavljaju inspekcijski nadzor sigurnosti željezničkog sustava, sudjeluje u razvoju održavanju i poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom (prema HRN EN ISO 9001) i sukladno tome nadzire sustav putem internih audita, sudjeluje u izradi mjesečnih i godišnjih planova rada Agencije (programa, akcijskih planova) vodeći računa da su planovi usklađeni s prioritetima za povećanje sigurnosti i procjenama rizika u željezničkom sustavu, sudjeluje u izradi, razvoju i održavanju Strategije sigurnosti željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj te obavlja i druge poslove vezane uz područje inspekcijskog nadzora željezničkog sustava određene Zakonom, drugim propisima i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

  1. Uprava za pravne, ekonomske i opće poslove

Uprava za pravne, ekonomske i opće poslove nadležna je za obavljanje svih pravnih, ekonomskih, financijskih, kontrolnih te općih i administrativnih poslova za Agenciju i tijela Agencije kako bi se osiguralo pravilno i zakonito poslovanje Agencije i tijela Agencije te u tom smislu predlaže rješenja za usklađivanje radnih procesa Agencije s nacionalnim i europskim zakonodavstvom vezano uz nadležnosti Agencije, pruža stručnu pravnu i ekonomsku pomoć ostalim upravama u području nadzora sustava upravljanja sigurnošću, izrađuje nacrte godišnjih izvješća Vladi Republike Hrvatske o radu Agencije uključujući i financijsko izvješće, izrađuje sve opće akte za tijela Agencije, pravno obrađuje i pojedinačne akte iz djelokruga tijela Agencije, prati promjene pravnog okvira u području sigurnosti željezničkog sustava kao i svih propisa vezanih za stručni i operativni rad Agencije, pruža stručnu pravnu pomoć tehničkim upravama u vezi primjene svih važećih propisa i konkretne izrade akata, sudjeluje u donošenju podzakonskih propisa, pripremi nacrta prijedloga zakonskih propisa te daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na rad Agencije, obavlja sve poslove koji se odnose na radno-pravne odnose i razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, na ostvarivanje prava na pristup informacijama te komunikaciju s drugim javnopravnim tijelima u Republici Hrvatskoj, obavlja sve ekonomske i financijske poslove za Agenciju, izrađuje nacrt strateškog plana, financijskog plana te pripadajuća financijska izvješća, uspostavlja i provodi sustav financijskog upravljanja i kontrola, obavlja sve poslove vezane za javnu nabavu, izrađuje nacrte svih ugovora, brine o poslovnom prostoru i sredstvima za rad, vodi pisarnicu i pismohranu, priprema sjednice i sastanke tijela Agencije, sudjeluje u razvoju održavanju i poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom (prema HRN EN ISO 9001) i sukladno tome nadzire sustav putem internih audita, sudjeluje u izradi mjesečnih i godišnjih planova rada Agencije (programa, akcijskih planova) vodeći računa da su planovi usklađeni s prioritetima za povećanje sigurnosti i procjenama rizika u željezničkom sustavu, sudjeluje u izradi, razvoju i održavanju Strategije sigurnosti željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj te obavlja i druge poslove vezane uz djelovanje Agencije kao javne službe.