Postupak izdavanja odobrenja za stavljanje vozila (tipova) na tržište (VA)

Prije stavljanje vozila (tipova vozila) na tržište na mreži željeznica EU, vozilo mora dobiti odobrenje od ERA-e ili Agencije za sigurnost željezničkog prometa (u nastavku: Agencija) kao nadležnog nacionalnog tijela za sigurnost (NSA).  Odobrenjem se potvrđuje vozilo i/ili tip vozila (odobrenje za tipa vozila – vehicle type authorisation) ili pojedinačno vozilo koje odgovara već odobrenom tipu vozila (odobrenje za stavljanje vozila na tržište – vehicle authorisation for placing on the market).

Postupak odobravanja vozila omogućava nadležnom tijelu (ERA/Agencija) određenu sigurnost da je podnositelj zahtjeva i drugi sudionici uključeni u izradu, proizvodnju, provjeru i potvrđivanje vozila i/ili tipa vozila ispunio svoje obveze i odgovornosti kako bi se osigurao da je vozilo i/ili tip vozila sukladan primjenjivoj zakonskoj regulativi. Postupci za odobravanje vozila provode se sukladno odredbama Zakona o sigurnosti željezničkog sustava ( u nastavku: Zakona) u poglavlju IX. VOZILA.

Kod određivanja obvezujućih, relevantnih pravila, podnositelj zahtjeva treba uzeti u obzir primjenjive Tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI), nacionalna pravila i ostalu obvezujuću pravnu regulativu EU.

Odobrenje za vozilo (tip vozila) je valjano za definirano područje uporabe, kao npr. mreža ili mreže unutar jedne ili više zemalja članica gdje se koristi vozilo. Ako podnositelj zahtijeva sukladno članku 74. Zakona želi proširiti područje uporabe već odobrenog vozila, on dopunjava dokumentaciju relevantnim dokumentima iz članka 69., stavka 4. Zakona koji se odnose na dodatno područje uporabe i provodi postupak prema članku 70. Zakona.

Sukladno članku 78. stavku 5. Zakona, vozilo ili serija vozila koji su sukladni s odobrenim tipom vozila bez dodatnih provjera dobivaju odobrenje za vozilo na temelju Izjave o sukladnosti s tipom vozila, koju podnosi podnositelj zahtjeva.

Tko može biti podnositelj zahtjeva?

Podnositelj zahtjeva može biti svaka pravna osoba koja traži odobravanje vozila. S obzirom na zakonodavstvo EU, nije ograničeno tko može podnositi zahtjev – to mogu biti: željeznički prijevoznici, upravitelj infrastrukture, predstavnici industrije, vlasnici ili korisnici vozila.

Kako se podnosi zahtjev?

Podnositelj zahtjeva treba postupiti sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/545 o utvrđivanju praktičnih aranžmana za postupak odobravanja željezničkih vozila i postupak odobravanja tipa željezničkih vozila, koja pruža informacije o pravnoj osnovi, postupku prijave i informacije o tome što se traži od podnositelja zahtjeva. Pored toga, za slučaj kada je nacionalno tijelo za sigurnost – Agencija za sigurnost željezničkog prometa nadležna za izdavanje odobrenja, treba slijediti i nacionalne upute – Nacionalni vodič za odobrenja za stavljanje vozila na tržište na mreži Republike Hrvatske (u nastavku: Vodič).

Zahtjev se podnosi tijelu, nadležnom za davanje odobrenja za vozilo. Proces je sličan bez obzira na to tko je nadležno tijelo – ERA ili Agencija radi se o jedinstvenom sustavu izdavanja odobrenja. U slučaju da je vozilo i/ili tip vozila namijenjen za rad u više od jedne zemlje članice, nadležno tijelo za izdavanje odobrenja za vozilo je ERA (European Union Agency for Railways). U slučaju da je rad vozila ograničen na područje željezničke mreže unutar Republike Hrvatske, podnositelj zahtjeva može birati nadležno tijelo: ERA-u ili ASŽ (Agencija za sigurnost željezničkog prometa).

Svi zahtjevi za odobrenje vozila (tipova vozila) moraju biti podneseni kroz sustav One-Stop Shop (OSS). U to su uključeni i zahtjevi za odobravanje vozila koja se odobravaju prvi puta (novi tip vozila), promjene kod već odobrenih vozila (tipova vozila), proširenje područja uporabe, vozila u skladu s već odobrenim tipom i obnovljena odobrenja za tipove vozila.

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjev za „uvođenje u postupak“ („pre-engagement“), koji je neobvezan za podnositelja zahtjeva ali je obvezan za tijelo nadležno za izdavanje odobrenja, odnosno za nacionalno tijelo nadležno za sigurnost, koje je vezano s područjem uporabe (i uključeno u postupak), ako tako zahtijeva podnositelj zahtjeva. Uvođenje u postupak se provodi zbog potrebe izmjene informacija između podnositelja zahtjeva, tijela nadležnog za izdavanje odobrenja, povezanih nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost (NSA-i koji su uključeni u postupak) i ostalih zainteresiranih strana, prije stvarne dostave zahtjeva za odobrenje vozila.

ERA, kao nadležno tijelo za izdavanje odobrenja za vozilo, kao i tijekom “uvođenja u postupak” (pre-egagement), naplaćuje svoj sat rada sukladno Provedbenoj uredbi Komisije 2018/764 od 2. svibnja 2018. o pristojbama i naknadama, koje se plaćaju Agenciji Europske unije za željeznice i uvjetima za njihovo plaćanje.

Ako i želite sudjelovati na treninzima za OSS organiziranim od ERA-e, molim vas kontaktirajte ERA-e sukladno sljedećem Vodiču i planovima za OOS trening (OSS Training guidelines).

Gdje se mogu naći rješenja – potvrde vezane za moje zahtjeve?

Sva rješenja i potvrde vezane za zahtjeve za autorizaciju vozila mogu se naći u aplikaciji One-Stop Shop (OSS). Podnositelj zahtjeva je jedini koji može pristupiti ovim informacijama kroz OSS.

Nakon izdavanja rješenja – potvrde za odobrenje vozila, ove informacije se javno objavljuju u Europskom registru odobrenih tipova vozila (European Register of Authorised Vehicle Types (ERATV)). Određeni dokumenti su također javno dostupni i kroz ERADIS – European Railway Agency Database of Interoperability and Safety.

Od kada počinje primjena novog sustava odobravanja vozila?

Za Republiku Hrvatsku, novi postupak započinje od 16. lipnja 2020. kada stupa na snagu novi Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Zakon).

Sukladno članku 150 (započeti postupci), postupci započeti prema odredbama Zakona do dana stupanja na snagu ovog Zakona dovršiti će se prema odredbama tog Zakona.

Dokumentacija, vodiči i pravna osnova u vezi s izdavanjem odobrenja za vozila (posebno kada je ERA tijelo nadležno za izdavanje), nalaze se na LINKU.


Nacionalni vodič za izdavanje odobrenja za vozila.