Registri vozila

Smjernice za podnošenje zahtjeva za upis u registar željezničkih vozila

Uputa br.: 10-ASŽ-REG-01-200930

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija) je registracijski subjekt, koji je neovisan od bilo kojem željezničkom prijevozniku, odgovoran za obradu zahtjeva i ažuriranje podataka u Europskom registru vozila (EVR) povezanih s vozilima koja su registrirana u Hrvatskoj u skladu sa člankom 90. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkih vozila („Narodne novine“ broj: 63/2020; u daljnjem tekstu: Zakon).

Posjednik vozila osigurava da su vozila koja su dobila odobrenje za puštanje u uporabu u Hrvatskoj registrirana (sukladno standardnom e-formularu za registraciju; Odluka (EU) 2018/1614 – Dodatak 4.).

Agencija kao registracijski subjekt poduzima odgovarajuće mjere kako bi se osigurala točnost podataka unesenih u EVR.

Agencija Europske unije za željeznice (ERA) uspostavlja i održava Europski registar za vozila (EVR) u skladu s Odlukom Komisije  (EU) 2018/1614 od 25 listopada o utvrđivanju specifikacija za registre vozila iz članka 47. Direktive (EU) 2016/797.

Agencija je kao registracijski subjekt odlučila koristiti centraliziranu funkciju registracije koju uspostavlja ERA-a (prema članku 7. Odluke (EU) 2018/1614) i osigurava da su podaci za registrirana vozila prebačeni iz nacionalnog registra vozila u EVR. Ovi podaci moraju biti prebačeni do 16. lipnja 2021.

Od 16 lipnja 2021., Agencija će registrirati vozila u EVR-u sukladno članku 7. Odluke (EU) 201/1614, a posjednik (kao podnositelj zahtjeva) mora podnijeti zahtjev za registraciju kroz EVR.

Od 16 lipnja 2024., sve zemlje članice moraju koristiti centralizirani sustav registracije kroz EVR (u skladu s člankom 8. Odluke (EU) 201/1614).

Agencija Europske unije za željeznice razvija, upravlja i održava Europski registar odobrenih tipova vozila na temelju specifikacija navedenih u prilozima I i II Provedbene odluke Komisije od 4. listopada 2011. o Europskom registru odobrenih tipova željezničkih vozila (2011/665/EU).

Postoji prelazno razdoblje između izdavanja odobrenja za puštanje vozila na tržište i trenutka dok Europski registar ne postane operativan. Ovo prelazno razdoblje traje od 16. lipnja 2020. do 16. lipnja 2021. Za vrijeme tog perioda, vozila s važećim odobrenjem za puštanje na tržište moraju biti registrirana, a mjesto za registraciju je Centralizirani europski registar virtualnih vozila (ECVVR), kako je definirano Odlukom Komisije 2007/756/EC. Kako bi se izbjegli dodatni troškovi obnove i dorade Nacionalnih registra vozila (NVR), koji će biti zamijenjeni s Europskim registrom vozila (EVR), Odluka (EU) 2018/1614 nije promijenila listu parametara definiranih Odlukom 2007/756/EC.

Veza na ERA-ine stranice namijenjene registrima.

Podnositelj zahtjeva treba na adresu Agencije podnijeti zahtjev na propisanom obrascu (Zahtjev za registraciju vozila koji se podnosi Agenciji.) te prilaže 35,00 kn državnih biljega ili potvrdu o plaćenoj pristojbi (sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/2016) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/2017; 37/2017, 129/2017, 18/2019, 97/2019 i 128/2019). Primjer ispunjavanja uplatnice za pristojbu nalazi se u privitku ovih smjernica.

Postupak obrade zahtjeva vodi se prema Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Zahtjev mora biti razumljiv i potpun da bi se po njemu moglo postupiti. Svi dokumenti predani uz zahtjev moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

Prijevodi svih dokumenta izdanih od ovlaštenih institucija (potvrde, dozvole, uvjerenja, odobrenja i sl.) moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za predmetni strani jezik imenovanog od strane hrvatskog suda.