Registri vozila

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (ASŽ) je registracijski subjekt, koji je neovisan o bilo kojem željezničkom prijevozniku, odgovoran za obradu zahtjeva i ažuriranje podataka u Europskom registru vozila (EVR) povezanih s vozilima koja su registrirana u Hrvatskoj (u skladu sa Zakonom).

Posjednik vozila osigurava da su vozila koja su dobila odobrenje za puštanje u uporabu u Hrvatskoj registrirana (sukladno standardnom e-formularu za registraciju; Odluka (EU) 2018/1614 – Dodatak 4.).

ASŽ kao registracijski subjekt poduzima odgovarajuće mjere kako bi se osigurala točnost podataka unesenih u EVR.

Agencija Europske unije za željeznice (ERA) uspostavlja i održava Europski registar za vozila (EVR) u skladu s Odlukom Komisije  (EU) 2018/1614 od 25 listopada o utvrđivanju specifikacija za registre vozila iz članka 47. Direktive (EU) 2016/797.

ASŽ je kao registracijski subjekt odlučila koristiti centraliziranu funkciju registracije koju uspostavlja ERA-a (prema članku 7. Odluke (EU) 2018/1614) i osigurava da su podaci za registrirana vozila prebačeni iz nacionalnog registra vozila u EVR. Ovi podaci moraju biti prebačeni do 16. lipnja 2021.

Od 16 lipnja 2021., ASŽ će registrirati vozila u EVR-u sukladno članku 7. Odluke (EU) 201/1614, a posjednik (kao podnositelj zahtjeva) mora podnijeti zahtjev za registraciju kroz EVR.

Od 16 lipnja 2024., sve zemlje članice moraju koristiti centralizirani sustav registracije kroz EVR (u skladu s člankom 8. Odluke (EU) 201/1614).

Agencija Europske unije za željeznice razvija, upravlja i održava Europski registar odobrenih tipova vozila na temelju specifikacija navedenih u prilozima I i II Provedbene odluke Komisije od 4. listopada 2011. o Europskom registru odobrenih tipova željezničkih vozila (2011/665/EU).

Postoji prelazno razdoblje između izdavanja odobrenja za puštanje vozila na tržište i trenutka dok Europski registar ne postane operativan. Ovo prelazno razdoblje traje od 16. lipnja 2020. do 16. lipnja 2021. Za vrijeme tog perioda, vozila s važećim odobrenjem za puštanje na tržište moraju biti registrirana, a mjesto za registraciju je Centralizirani europski registar virtualnih vozila (ECVVR), kako je definirano Odlukom Komisije 2007/756/EC. Kako bi se izbjegli dodatni troškovi obnove i dorade Nacionalnih registra vozila (NVR), koji će biti zamijenjeni s Europskim registrom vozila (NVRs), Odluka (EU) 2018/1614 nije promijenila listu parametara definiranih Odlukom 2007/756/EC.

Važeći zahtjev za registraciju vozila koji se podnosi ASŽ-u.

U svrhu ispravnog i pravovremenog rješavanja zahtjeva za registraciju, nositelj registracije treba detaljno ispuniti standardni obrazac za upis u registar (obrazac preuzmi ovdje).

Veza na ERA-ine stranice namijenjene registrima.