Upravno vijeće

Sukladno članku 17. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Narodne novine broj 63/2020; u nastavku: Zakon) 

 • upravno vijeće ima pet članova koji se imenuju na vrijeme od pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja,
 • četiri člana Upravnog vijeća imenuje Vlada, a jedan član je predstavnik radnika koji se imenuje sukladno propisima koji uređuju područje rada (stupa na snagu 10. studenoga 2022.),
 • predsjednika Upravnog vijeća imenuje Vlada iz reda članova Upravnog vijeća Agencije,
 • upravno vijeće upravlja Agencijom, a članovi Upravnog vijeća, osim predstavnika radnika iz stavka 2. ovoga članka imenuju se nakon provedenog javnog natječaja,
 • javni natječaj iz ovoga članka provodi Ministarstvo.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut Agencije i druge opće akte,
 • donosi godišnji program rada i razvoja Agencije te nadzire njegovo izvršavanje,
 • daje prijedloge i mišljenja na financijski plan i završni račun Agencije,
 • daje suglasnost na godišnje izvješće o radu Agencije u prethodnoj godini koje se podnose Vladi RH i na godišnje izvješće o aktivnostima Agencije iz prethodne godine koje se podnosi Agenciji Europske unije za željeznice,
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom Agencije, kao i o ostalim pitanjima koja se odnose na upravljanje Agencijom.

Članovi Upravnog vijeća Agencije:

 • Milan Vuković, predsjednik
 • sc. Mladen Nikšić, član
 • sc. Martin Starčević, član
 • Tomislav Židov, član
 • Ivanka Blagović, predstavnik radnika od 10. studenog 2022., u skladu s odredbom članka 157. Zakona