Sukladno donesenim Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu (NN 122/21), Agencija je donijela Plan nabave za 2021. sa izmjenama kao u tablici.